ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на своите клиенти посредством Интернет магазина /www.kolichkabar.com/, собственост на фирма “Профешънъл Стрийт Кафе“ ООД. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на който и да е бутон на страницата, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.2. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на /www.kolichkabar.com/, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.

1.3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на / www.kolichkabar.com / не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

1.4. След кликане на бутона „Поръчай“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в “Количка“. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

1.5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни или изчерпани. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦА уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

1.6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

2.1. Потребителят има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /www.kolichkabar.com/.

2.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

2.3. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

2.4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата /www.kolichkabar.com/.

2.5. Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е с безплатна доставка и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

3.1. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват настоящата страница.

3.2. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /www.kolichkabar.com/. 

3.3. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /ww.kolichkabar.com/.

3.4. ТЪРГОВЕЦА, след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

3.5. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от  служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

3.6. ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани.

3.7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес “coffeeholics@kolichkabar.com” ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

3.8. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА. 

3.9. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

ИЗМЕНЕНИЯ

4.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, кaто има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

5.1. Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /www.kolichkabar.com/ на своя компютър или мобилно устройство.

5.2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя.

5.3. Интернет магазина /www.kolichkabar.com/ е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

5.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.